Isergebirge Buchenwälder-UNESCO

Ein besonders interessantes Gebiet für unsere Kunden in der Nähe unseres Hotels, buchstäblich zur Hand - Isergebirge Buchenwald Es ist ein nationales Naturschutzgebiet, das am 16. August 1999 durch Zusammenlegung der ursprünglich sieben nationalen Naturschutzgebiete, Frýdlantské ., geschaffen wurde cimbuří und Paličník. Erlass des Umweltministeriums Nr. 200/1999. Im Juli 2021 wurden sie als erstes tschechisches Naturdenkmal in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Es umfasst 27 km2, während die Kerngebiete eine Fläche von 950.9252 ha und gleichzeitig die deklarierte Schutzzone von 1750.4101 ha einnehmen. Sechs der ursprünglich sieben Vorbehalte wurden 1960 eingerichtet, und 1965 wurde der siebte Teil erklärt. Das ganze Gebiet liegt in der 1. Zone des Landschaftsschutzgebietes Isergebirge. Hauptschutzgegenstand ist ein relativ gut erhaltener Wald ohne nennenswerte Veränderungen durch den Menschen. Das Gebiet ist ziemlich groß und bietet daher eine große Vielfalt an Flora und Fauna. Es geht jedoch nicht darum, ein isoliertes Gebiet zu deklarieren, sondern es an bereits bestehende, unter dem Namen der ursprünglichen Buchenwälder der Karpaten und anderer Gebiete Europas geschützte Orte anzuschließen. Ende 2019 umfasste diese Welterbeliste bereits insgesamt 78 Stätten in zwölf europäischen Ländern. Das Gebiet der Buchenwälder des Isergebirges ist bei Touristen und Kletterern sehr beliebt und ist vor allem wegen der großen Anzahl von Felsformationen und Aussichtspunkten interessant, die aufgrund der großen Neigung des Geländes einen Blick auf die Umgebung ermöglichen. Zu den Favoriten zählen die Denkmäler des Isergebirges, die an gefallene Holzfäller, an Zusammenstöße zwischen Wilderern und Wildhütern oder an diejenigen erinnern, die sich in den Bergen das Leben genommen haben. Diese Denkmäler zu finden ist eine beliebte Aktivität. Durch den Ort führt der Lehrpfad Oldřichovské Haine und Steine, und dann befinden sich fünf der dreizehn Stationen des Lehrpfades Isergebirgswald im Ort Malý Štolpich.

Jizerské hory a jejich okolí

ukrývají nespočet krás, které stojí za to, abychom se s Vámi podělili o jejich kouzlo. Ale nebojte se, neseznámíme Vás pouze jen s těmito přírodními krásami, ale i s těmi kulturními, jejichž historie nás společně zavede o několik století nazpět.

Podívejte se i za hranice do Polska a Německa
Lázně se nachází na výhodném místě - téměř na hranicích s Německem a Polskem - pojďte tedy s námi navštívit naše sousedy a poznejme tak žijí - objevujme jejich kulturu, nahleďme do různorodých kuchyní, procestujme místní přírodní krásy.

Jizerskohorské bučiny-UNESCO

Pro naše klienty je obzvláště turisticky zajímavá oblast v okolí našeho hotelu a to na doslova dosah ruky-Jizerskohorské bučiny .Je to  národní přírodní rezervace, která vznikla 16. srpna 1999 sloučením původních sedmi národních přírodních rezervací ŠpičákStržový VrchPoledníkŠtolpichyTišinaFrýdlantské cimbuří a Paličník . Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 200/1999. V červenci 2021 se staly první českou přírodní památkou zařazenou na seznam Světového dědictví organizace UNESCO.K Bučinám se lehce a po označených stezkách dostanete pře obec Bílý Potok pod Smrkem(Smědava);přes obec Ferdinandov(Hejnice-Viničná ztezka);přes Raspenavu(Liberecká silnice)

Rozkládá se na 27 km², přičemž jádrové oblasti zabírají území o velikosti 950,9252 ha a současně vyhlášené ochranné pásmo 1750,4101 ha. Šest z původních sedmi rezervací vzniklo roku 1960, roku 1965 byla vyhlášena sedmá část. Celá oblast leží v 1. zóně CHKO Jizerské hory. Hlavním předmětem ochrany je lesní poměrně zachovalý  porost bez podstatných změn způsobených člověkem. Území je značně rozsáhlé a poskytuje tedy velkou rozmanitost jak v oblasti flory tak fauny.

Nejedná se však o vyhlášení jednoho izolovaného území, ale o připojení k již existujícím lokalitám chráněným pod názvem Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy. Tato položka na seznamu světového dědictví zahrnovala ke konci roku 2019 již celkem 78 lokalit ve dvanácti evropských zemích.

Oblast Jizerskohorských bučin je turisty a horolezci velmi oblíbená a je zajímavá především značným počtem skalních útvarů a vyhlídek, které vlivem velké svažitosti terénu poskytují výhled do okolí. Mezi oblíbené patří Jizerskohorské pomníčky, což jsou památky na padlé dřevorubce, na střety mezi pytláky a hajnými nebo na ty, kteří si v horách sami vzali život. Hledání těchto pomníčků patří mezi oblíbené aktivity. Lokalitou prochází naučná stezka Oldřichovské háje a skály, a pak se na území lokality, oblasti Malého Štolpichu, nachází pět ze třinácti zastavení naučné stezky Lesy Jizerských hor.

Výlety do okolí lázní a další významná místa obce Hejnice

Významné poutní město, jehož historie sahá až do 13.stol. Významnou stavbou je památkově chráněný kostel Nanebevzetí panny Marie. Původem dnešního kostela byl gotický dům páně z roku 1472. Dnes Hejnice opět navazují na své historické přání působit jako tradiční poutní místo. Nezapomenutelné jsou koncerty klasické hudby, které se pořádají v kostele Nanebevzetí panny Marie.

Singltrek pod Smrkem

Singltrek pod Smrkem je první síť singltrekových stezek v České republice navržená pro maximální prožitek z jízdy na kole a s respektem k přírodě. Singltrek pod Smrkem je výsledek projektu, hledající oživení cestovního ruchu na severní straně Jizerských hor, a který by současně nikterak neohrozil zdejší krásnou lesnatou přírodu. Při důkladném vyhodnocení projektu se prokázalo, že singltrek je pro okolí Smrku tou nejvhodnější možností.

Weiter lesen
Obří sud

Obří sud je výletní restaurace, která se nachází nad městečkem Lázně Libverda a odkud se můžeme kochat překrásným výhledem na Jizerské hory. Objekt byl postaven již v roce 1931 a sloužil především lázeňským hostům. Vzorem této stavby byl Obří sud na hoře Javorník, který spolkl požár dne 20. září 1974. Dnes je tedy tato původní stavba jedinou svého druhu v České republice. Obří sud leží na vyznačených turistických cestách a cyklistických cestách. Vedle občerstvení si zde můžete koupit také turistické známky a suvenýry.

Rozhledna na Smrku

Původně stála na tomto místě dřevěná, 20 metrů vysoká vyhlídková věž, která korunovala vrchol od 21.8.1892. Zajímavým detailem je, že na Smrku nerostla dostačujíc dlouho a rovné kmeny a proto bylo nezbytné, čtyřpatrovou konstrukci pokusně vytvořit v údolí a pak ji kousek po kousku dopravit nahoru na vrchol. Vyhlídková věž byla v provozu neuvěřitelných 50 let, což je pro takovouto stavbu jedinečné. Brzy po skončení války - v r. 1946 stavba vyhořela a teprve 20.9.2003 byla slavnostně otevřena nová - železná vyhlídková věž.

Nové Město pod Smrkem

Městečko založil Melchior z Redernu v roce 1584 pro své horníky, kteří kutali v blízké hoře Měděnec cínovou rudu. Výsledkem této doby je mnoho štol a šachet, které dnes slouží převážně netopýrům k přezimování. Nejstarší stavbou města je kostel Sv.Kateřiny, z roku 1607. Vhodný za povšimnutí je také mramorový pomník místního faráře a cestovatele G.Mendela. Nedaleko železnice se nachází další, z roku 1911 pocházející kostelík, který je včetně svých soch pod památkovou ochranou. Místní vlastivědné muzeum, které sídlí v místnostech městské knihovny, čeká se zajímavou sbírkou historie a přírody frýdlantského výběžku. Jen několik málo kilometrů od Nového Města se nachází hraniční přechod do Polska.

Raspenava

Dnešní podobu město získalo díky spojení obcí Raspenava, Luh, Lužec a Peklo. Přesné datum založení města je neznámé. První zmínky pochází z roku 1343. Cennou stavbou je novobarokní kostel z roku 1907. V sousedství se nachází hezká barokní brána, která doplňuje secesní faru. U kostela se nachází rodinná hrobka továrníka Richtera, která byla navržena známým architektem F. Neumannem.

Frýdlant

Toto středověké město vzniklo ve stejné době, jako stejnojmenný zámek a hrad. Dodnes je Frýdlant největší město na toku řeky Smědé. Městská práva získal Frýdlant kolem roku 1537. V průběhu let měnilo město své vlastníky. Největšího rozkvětu město dosáhlo za vlády Albrechta z Valdštejna. Díky tomu, že je město přirozeným centrem Frýdlantského výběžku, vznikla tu také celá řada vzácných kulturních památek, což vedlo k tomu, že město bylo prohlášeno za chráněnou památkovou zónu.

Frýdlant - radnice s muzeem

Radnice byla postavena v letech 1893 - 1896 dle návrhu vídeňského architekta Franze Neumanna, který je také znám jako tvůrce radnice v Liberci. Ve druhém poschodí radnice je umístěno městské muzeum s expozicí přírody a historie frýdlantského regionu. Muzeum nesbírá pouze nejdůležitější památky na známé krajany, ale také předměty, které byly v minulých stoletích každodenně používány místními obyvateli. Kuriozitou muzea je truhlářem Kindermannem vytesaný velký model původní radnice, která byla dříve umístěna uprostřed náměstí.

Státní hrad a zámek Frýdlant

Zámek patří nejen k nejvýznačnější dominantě města ale i k nejvýznačnějším památkovým celkům v Čechách a představuje spojení středověkého hradu a renesančního zámku. Historie hradu spadá do 13. století a významně ho poznamenal Albrecht z Valdštejna, výrazná osobnost třicetileté války. Původní podoba gotického hradu se zachovala jen z části. Zbyly z ní jen části mohutných staveb a velká válcová věž. Renezanční podobu získal areál postupně na přelomu 16. a 17. století. Rod Clam-Gallasů poprvé zpřístupnil zámecké prostory veřejnosti v roce 1801. Dnes jsou v zámku k vidění sbírky porcelánu a skla, nábytku a zámeckého zařízení. Bohatá sbírka zbraní od dob husitských válek až po 19. století je stejně zajímavá jako zámecká obrazárna s díly barokních mistrů nebo ojedinělý soubor dýmek.

Mechanický betlém ve Frýdlantě v Čechách

Tento unikátní vánoční betlém byl postaven zdejším stavitelem Gustavem Simonem. Toto dílo, které vytvářel více než 60 let, obsahuje více než 100 pohyblivých figur lidí a zvířat, které jsou ovládány provázky. Betlém naleznete nedaleko náměstí T. G. Masaryka - v ulici Zahradní - u parkoviště u pošty. Pokud není přítomna obsluha betlému, stačí, když zazvoníte na zvonek „Betlém“ v protějším domě, kde si můžete domluvit návštěvu betlému i mimo provozní dobu.

Drážďany

Město Drážďany stojí za návštěvu především kvůli památkám, jako je barokní zámek Pillnitz z let 1720 - 1723 nebo zámecký komplex Residenzschloss. Zajímavá je i Státní opera, muzea, botanická i zoologická zahrada. Asi nejznámějším místem v Drážďanech je galerie Zwinger a za 2. světové války vybombardovaný kostel Frauenkirche.

Görlitz (Zhořelec)

Pohraniční město, které bylo založeno roku 1071, kde je dodnes dochovalé středověké opevnění s věžemi a bránami.Město je polohou na polovině polské strany.

Zittau (Žitava)

Je branou do Žitavských hor, ráje horolezců, turistů a milovníků přírody. Nachází se zde barokní Noacksches Haus, Johanniskirche a neorenesanční radnice.

Jelenia Góra

Město stojící na základech původní obchodní slovanské osady, která získala městský status roku 1592, již předtím (od roku 1519) měla právo na pořádání jarmarků. Historicky bylo hlavní hospodářskou činností města tkalcovství a těžba železné rudy. Počátkem 20. století byla prodloužena stávající elektrifikovaná trať do Sklářské Poruby, tzv. Zackenbahn, až do českého Kořenova, kde navazovala na Tanvaldskou ozubnicovou dráhu. Výletními cíly jsou třeba zbytky městského opevnění, zříceniny hradu Chojnik, kostel Svatých Erazima a Pankráce nebo Pravoslavný kostel Svatých Petra a Pavla z 18. století.

Szklarska Poręba

Rekreační, sportovní a turistické středisko na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš, 6 km od hraničního přechodu do České republiky Harrachov. Poblíž města je vybudována řada lyžařských běžeckých tratí i sjezdovek. Jejich centrum se nalézá pod horou Szrenica, na kterou vede sedačkový výtah.

Świeradów Zdrój

Malebné místo, nebývale honosné horské lázně s dřevěnou secesní kolonádou a nádhernou výletní krytou gondolou.

Czerniawa-Zdrój

Zde stojí funkční vodní Čertův mlýn (Czarci Mlyn), kterým vás provede průvodce a podívat se můžete i na pečení chleba.

Hrad Czocha

Goticko - renesanční pevnost na jihu Polska. Nachází se přibližně 35 km severozápadně od města Jelenia Góra, u jezera u Lesnianské. Pro svůj vzhled se stal filmovými režiséry velmi vyhledávaným místem. Hrad Czocha byl postaven v polovině 13. stol. na podnět českého krále Václava II. , jako obranná tvrz česko-polské hranice. 

Weiter lesen